Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Πρόσληψη προσωπικού στο Δήµο Γρεβενών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

«Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου»

Ο ∆ήµος Γρεβενών ύστερα από την υπ’ αριθ. 40/2018 απόφαση του ∆.Σ, η οποία επικυρώθηκε µε την αριθ. 35.583/07-03-2018 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου ∆υτ. Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, συνολικού αριθµού Είκοσι [20] ατόµων, προς κάλυψη εποχικών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘ. ΑΤΟΜΩΝ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας Επτά – 07 ∆εν απαιτούνται τυπικά προσόντα ∆ύο [02] µήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό Γέννησης.

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

3. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας.

4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν. 3584/07.