Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Απάντηση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης στην ερώτηση του ΚΚΕ για «Ζηµιές από βροχοπτώσεις σε σιτηρά και κεράσια»

ΘΕΜΑ: «Ζηµιές από βροχοπτώσεις σε σιτηρά και κεράσια της ευρύτερης περιοχής των. Γρεβενών»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 11/17.7.2018

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Σ. Βαρδαλής και Γ. ∆ελής σας πληροφορούµε τα εξής:

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υποκαταστήµατος ΕΛ.Γ.Α. Κοζάνης, από τις επισηµάνσεις που διενεργήθηκαν σε σιτοκαλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών δεν διαπιστώθηκαν ζηµιές άµεσες, καλυπτόµενες από τον Κανονισµό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. εξαιτίας των βροχοπτώσεων, αλλά αντιθέτως, ζηµιές µη καλυπτόµενες από τον ανωτέρω Κανονισµό.

Πιο συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε ποιοτική υποβάθµιση και πλάγιασµα στα σιτηρά, αίτιο όµως που δεν καλύπτεται από τον Κανονισµό Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. όπου αναφέρεται ότι εξαιρούνται της ασφαλιστικής κάλυψης οι ζηµιές από τις βροχοπτώσεις που προκαλούν πλάγιασµα ή ποιοτική υποβάθµιση στα σιτηρά.

Ωστόσο, οι ανωτέρω ζηµιές δύναται να ενταχθούν σε πρόγραµµα χορήγησης Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρµοδιότητας ΠΣΕΑ. Ειδικότερα, οι ζηµιές που προξενούνται στις γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινοµένων (θεοµηνίες, ακραίες δυσµενείς συνθήκες και ασθένειες), εντάσσονται σε προγράµµατα Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρµοδιότητας ΠΣΕΑ και ενισχύονται µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Πρέπει να επισηµανθεί ότι, προκειµένου να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί για την αντιστάθµιση της απώλειας παραγωγής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων και τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και δασοκοµίας, θα πρέπει να ισχύουν τα κάτωθι: α) η παραγωγή του έτους ζηµιάς να έχει ζηµιωθεί κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια), σε επίπεδο Νοµού, σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση µε τη µέση απόδοση των προηγούµενων τριών ετών, µε βάση τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) το επόµενο χρονικό διάστηµα της συγκοµιδής και δίδονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ),

β) τα επίσηµα µετεωρολογικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισµό των καιρικών συνθηκών ως δυσµενών και γ) να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθµισης των ζηµιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

∆ιευκρινίζεται ότι για τη σύνταξη του σχετικού φακέλου του προγράµµατος θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα απαιτούµενα στοιχεία (επίσηµα µετεωρολογικά στοιχεία, πορίσµατα περιφερειακών επιτροπών, τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ∆ΑΟΚ την επόµενη χρονιά της ζηµιάς κ.λπ.). Μετά τη σχετική επεξεργασία τους και εφόσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις, εθνικές και ενωσιακές, υποβάλλεται ο σχετικός φάκελος στα συναρµόδια Υπουργεία και στην ΕΕ για έγκριση.

Επιπρόσθετα, επισηµαίνεται ότι η καταβολή των Κρατικών Ενισχύσεων σκοπό έχει τη συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας των παραγωγών στις γεωργοκτηνοτροφικές τους εκµεταλλεύσεις που υπέστησαν ζηµιές, στηρίζοντας, µε τον τρόπο αυτόν, την απώλεια του γεωργικού τους εισοδήµατος για το επόµενο χρονικό διάστηµα µετά τη ζηµιά, έτσι ώστε το γεωργικό τους κεφάλαιο (φυτικό, πάγιο κ.λπ.) να επανέλθει σε παραγωγική δραστηριότητα.

Όσον αφορά τις ζηµιές στις κερασοκαλλιέργειες που προξενήθηκαν από τις βροχοπτώσεις του Ιουνίου 2018 στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Γρεβενών, σηµειώνεται ότι οι υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. έχουν ολοκληρώσει την διενέργεια των εκτιµήσεων. Στη συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα πορίσµατα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων στους ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς.

Σχετικά µε τη διενέργεια των εκτιµήσεων, σηµειώνεται ότι οι εκτιµήσεις διενεργούνται σύµφωνα µε τους Κανόνες της Γεωπονικής Επιστήµης και του Κανονισµού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. Στους εκτιµητές δίνονται οδηγίες να είναι αντικειµενικοί και δίκαιοι και τα πορίσµατα που διατυπώνουν, να εκφράζουν µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την απώλεια εισοδήµατος των παραγωγών. Στο ποσοστό της ζηµιάς περιλαµβάνονται εκτός από την απώλεια της παραγωγής (ποσοτική ζηµιά) και η ζηµιά που προέρχεται από την ποιοτική υποβάθµισή της, η οποία δηµιουργείται από την επίδραση των καλυπτόµενων ασφαλιστικά ζηµιογόνων αιτίων, εξαιτίας των οποίων προκαλείται µείωση του αντικειµενικώς προσδοκώµενου εισοδήµατος του παραγωγού.

Σηµειώνεται, επίσης, ότι πέραν της αξιοπιστίας των εκτιµήσεων, στόχος του ΕΛ.Γ.Α. είναι και η ταχύτητα διενέργειάς τους, σε επίκαιρο για κάθε καλλιέργεια χρόνο, από έµπειρο γεωτεχνικό προσωπικό.

Επιπλέον, ο ΕΛ.Γ.Α., για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας των εκτιµήσεων, έχει προβεί στη στελέχωση των Υποκαταστηµάτων του, συµπεριλαµβανοµένου και του Υποκαταστήµατος Κοζάνης, µε εποχικό γεωτεχνικό προσωπικό, έως οκτάµηνης απασχόλησης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (µέσω ΑΣΕΠ). Ειδικότερα, σηµειώνεται ότι αυτή την περίοδο στα διάφορα Υποκαταστήµατα του ΕΛ.Γ.Α, πέραν του µονίµου προσωπικού, υπηρετούν επιπλέον 150 εποχικοί γεωτεχνικοί ενώ αναµένεται νέα έγκριση από τα εµπλεκόµενα Υπουργεία (∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών) για πρόσληψη µε διαδικασίες του ΑΣΕΠ, άλλων 150 γεωτεχνικών το επόµενο διάστηµα.

Εκ των ανωτέρω, γίνεται φανερό ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας εκ µέρους των παραγωγών, καθώς στη διατύπωση του πορίσµατος και, κατά συνέπεια, και στο ποσό της καταβληθείσας αποζηµίωσης, λαµβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωση της τελικής ζηµιάς.

Αναφορικά µε τη διαδικασία καταβολής των αποζηµιώσεων που δίδονται από τον ΕΛ.Γ.Α., σηµειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία είναι συγκεκριµένη και ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία ως εξής:

 Με την εµφάνιση της ζηµιάς στην καλλιέργεια διενεργούνται οι απαραίτητες επισηµάνσεις, γίνονται αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις.  Ο Οργανισµός, εν συνεχεία, προβαίνει σε εξατοµικευµένες εκτιµήσεις.  Πραγµατοποιείται η επεξεργασία των στοιχείων από το αρχείο ΟΣ∆Ε, το οποίο αποστέλλεται στον ΕΛ.Γ.Α. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του φθινοπώρου έκαστου χρόνου.  Κοινοποιούνται τα πορίσµατα.  Ακολουθεί η καταβολή των αποζηµιώσεων στους παραγωγούς, που έχουν υποβάλει τη ∆ήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (∆Κ/Ε) και έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ∆Κ/Ε.

∆ιευκρινίζεται ότι κάθε στάδιο της προαναφερθείσας διαδικασίας χρειάζεται και τον ανάλογο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, ο Οργανισµός, εφόσον είναι εφικτό, καταβάλλει τις σχετικές αποζηµιώσεις µετά από ένα εύλογο χρονικό διάστηµα από τη συγκοµιδή του προϊόντος και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του αρχείου ΟΣ∆Ε. Επισηµαίνεται ότι, σε σύγκριση µε τα παρελθόντα έτη, οι εκκαθαρίσεις των ζηµιών πραγµατοποιούνται σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα.

Σηµειώνεται ότι µε την υποχρεωτική ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής που παρέχεται από τον ΕΛ.Γ.Α., σύµφωνα µε τον ν. 3877/2010, καλύπτονται οι άµεσες ζηµιές στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο που προξενούνται από φυσικούς κινδύνους (χαλάζι, βροχοπτώσεις, παγετούς κ.λπ.) καθώς και, από ασθένειες (ζωικό κεφάλαιο) και οι οποίες είναι µεγαλύτερες από ένα ελάχιστο ποσοστό ζηµιάς.

Το µη καλυπτόµενο ποσοστό ζηµιάς ονοµάζεται απαλλαγή και είναι χαρακτηριστικό της ασφάλισης. Η απαλλαγή είναι το µέρος της ζηµιάς, το οποίο βαρύνει τον ασφαλισµένο και αποτελεί κίνητρο, ώστε ο ίδιος ο ασφαλισµένος να προστατεύσει την παραγωγή του τόσο πριν από τη ζηµιά –µε προληπτικά µέτρα- όσο και µετά τη ζηµιά –µε κατάλληλους ψεκασµούς- και να µην επαναπαυθεί στην αποζηµίωση του ΕΛ.Γ.Α. Για τον λόγο αυτόν, πουθενά δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης κατά 100% οποιασδήποτε ασφαλιζόµενης ζηµιάς.

Επιπλέον, ο ΕΛ.Γ.Α., σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και το µεσοπρόθεσµο, πρέπει να υποβάλει σε καθορισµένες ηµεροµηνίες στο Υπουργείο Οικονοµικών τις οικονοµικές του καταστάσεις περί εσόδων-εξόδων, στις οποίες περικλείονται ο προϋπολογισµός του και η πορεία του.

Ως εκ τούτου, ο Οργανισµός, διασφαλίζοντας την οικονοµική του θωράκιση, όπως απαιτεί η νοµοθεσία, αλλά και τη συνεχή ροή καταβολής των αποζηµιώσεων σε όλους τους παραγωγούς, επιλέγει τον πιο εφικτό και κατάλληλο τρόπο καταβολής των αποζηµιώσεων, σεβόµενος τον προϋπολογισµό του και τα χρήµατα των αγροτών, τα οποία αποτελούν έσοδα του Οργανισµού.

Η πρακτική της προκαταβολής της αποζηµίωσης κατά 70% σε επίπεδο Επικράτειας, η οποία έχει ξεκινήσει από την περσινή χρονιά, έγινε επειδή στα προηγούµενα χρόνια υπήρχαν καθυστερήσεις στις πληρωµές, όταν απαιτούνταν αναθεώρηση του προϋπολογισµού. Με το µέτρο αυτό, υπολογίζεται ότι το σύνολο των ζηµιωθέντων παραγωγών εισπράττει το 70% της αποζηµίωσης, ενώ το υπόλοιπο 30% καταβάλλεται µετά το πέρας των εκκαθαρίσεων ή της διαδικασίας αναθεώρησης του προϋπολογισµού.

Κατόπιν τούτων, ο ΕΛ.Γ.Α για τις ζηµιές στις καλλιέργειες που σηµειώθηκαν κατά το έτος 2017 στην Π.Ε. Γρεβενών, έχει προχωρήσει στην καταβολή των αποζηµιώσεων ύψους 430.000 ευρώ, περίπου, στους δικαιούχους ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς και µετά την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του προϋπολογισµού θα καταβληθεί άµεσα και το ποσό που εκκρεµεί. Η όλη διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

Κατά τα λοιπά, αρµόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και το Υπουργείο Οικονοµικών προς τα οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφό µας µε αντίγραφο της Ερώτησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ