Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τμήματα και αντίστοιχες ειδικότητες στο Δ.ΙΕΚ Γ.Ν.Γρεβενών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

Η Διοίκηση του Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ λαμβάνοντας υπόψιν: 1. Φ.Ε.Κ. 2482/27-06-2018 2. Την αριθμ. Γ6α/Γ.Π.ΟΙΚ./29-06-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα : << Λειτουργία Δ.ΙΕΚ εκπαιδευτικής περιόδου 2018-2019 >> ανακοινώνει ότι στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Δ.ΙΕΚ) Γ.Ν.Γρεβενών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας του Ν.4186/2013 για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 , Χειμερινό 2018Β θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα με τις αντίστοιχες ειδικότητες:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η φοίτηση είναι δωρεάν,τα εξάμηνα φοίτησης είναι 4 (τέσσερα) και 1 (ένα) εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ( παλαιών αποφοίτων συναφούς ειδικότητας σε τμήμα που ήδη λειτουργεί).

Η κατάταξη γίνεται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών, η φοίτηση είναι δωρεάν, τα εξάμηνα φοίτησης είναι 2 (δύο) και 1 (ένα) εξάμηνο πρακτικής άσκησης ( με δυνατότητα μερικής ή πλήρους απαλλαγής ).

Δικαιολογητικά για την επιλογή και κατάταξη των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ εγγραφής και μοριοδότησης σύμφωνα με την υπαρ. 5954/2014 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων << Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ (ΦΕΚ 1807Β)>> είναι τα ακόλουθα : 1. Αίτηση (ονομαστικά στοιχεία , ΑΜΚΑ και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου,συμπληρώνεται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ). 2. Πρωτότυπος Τίτλος Σπουδών ( απολυτήριο ΕΠΑΛ,ΤΕΛ,ή πτυχίο ΕΠΑΣ,ΤΕΕ Β ( υποχρεωτικά ). 3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο (υποχρεωτικά). 4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, αν υπάρχει,στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία ( ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα , ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο 5. Βεβαίωση ΑΜΑ ( Αριθμός Μητρώου Ασφαλιζομένου ) 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 7. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων ορών εκτός Ε.Ε ,εντός Ε.Ε και ομογενών,αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3,απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους ορών εκτός Ε.Ε. 8. Αναλυτική Βαθμολογία και Β.Ε.Κ (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης ) ( αφορά μόνο τους καταρτιζόμενους για κατάταξη ).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις επιλογής και κατάταξης από 01 έως 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ ( Τέρμα Ταλιαδούρη Μαθητική Εστία ) ,καθημερινά κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00 μ.μ.

Κατά την περίοδο Ιουλίου- Αυγούστου το Δ.ΙΕΚ θα δέχεται αιτήσεις κατά τη διάρκεια των ημερών που εφημερεύει.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2462084223-6982472771-6971851315

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Τσιοτίκα Πιπίνα                    Παντελεήμων Αλεξιάδη