Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 05 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Υπηρεσίες Υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο
Θέμα 1ο Ανακήρυξη των κ.κ. Βασίλη Μακρίδη και Νικόλαο Μπαχαρίδη ως επίτιμους Δημότες Γρεβενών

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 2ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (αίτημα Νικολάου Σιαμίδη του Ιωάννη)

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για την συμμετοχή τους α) στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και β) στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Αναπτυξιακή Δήμου Γρεβενών Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ” και δ.τ. “Αν.Δη.Γ. Α.Ε. ΟΤΑ”
Θέμα 4ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.)

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 5ο Έγκριση του 17ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 6ο Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 400.000,00 € από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. έτους 2018 ΣΑΕΠ 041 για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Γρεβενών” και έγκριση του 18ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 7ο Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.488.203,32 € από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. έτους 2018 ΣΑΕΠ 041 για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή δρόμου από Μικρό Σειρήνι έως Άγιο Γεώργιο μέσω Τ.Κ. Ελευθέρου” και έγκριση του 19ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 8ο Έγκριση του 20ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 9ο Έγκριση του 21ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 10ο Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 89.520,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Γ΄ κατανομή έτους 2018)
Θέμα 11ο Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου (περιπτέρου) στην Δ.Κ. Γρεβενών (αίτηση της κ. Αικατερίνης Θυμιοπούλου του Γεωργίου)
Θέμα 12ο Παράταση της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου στη θέση “Τσακάλια” Δήμου Γρεβενών (αίτημα Στέργιου Σαμαρά του Ιωάννη)
Θέμα 13ο Παραχώρηση χρήσης δύο Δημοτικών κτιρίων και δημοτικού χώρου της Τοπικής Κοινότητας Σαμαρίνας του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Πανελληνίου Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμαριναίων “Η ΜΟΡΑΒΑ”)
Θέμα 14ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Αμοιβή κτηνιάτρου για παροχή υπηρεσιών στο κυνοτροφείο”
Θέμα 15ο Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής των υπηρεσιών του Β΄ Συνεδρίου Απανταχού Γρεβενιωτών
Θέμα 16ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής των Τζώτζου Μαρία κλπ κατά μεταξύ άλλων και του Δήμου Γρεβενών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 17ο Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020” Άξονας 4: “Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014-2010” στο μέτρο 19 “Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του leader ΤΑΠΤοΚ ΠΑΑ 2014” με τίτλο: “Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Σαρακήνας”
Θέμα 18ο

Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020” Άξονας 4: “Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014-2010” στο μέτρο 19 “Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του leader ΤΑΠΤοΚ ΠΑΑ 2014” με τίτλο: “Δασική αναψυχή στη θέση “Λάτνα” Ελευθέρου και ανάδειξη μονοπατιού “Παλαιοκνίδη – Κρεμαστός” Κνίδης Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 19ο
Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020” Άξονας 4: “Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014-2010” στο μέτρο 19 “Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του leader ΤΑΠΤοΚ ΠΑΑ 2014” με τίτλο: “Βελτίωση – Αναβάθμιση υπαίθριου Θεάτρου Τ.Κ. Παλαιοχωρίου”
Θέμα 20ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών”
Θέμα 21ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Έργα τσιμεντοστρώσεων στο Τ.Κ. Αλατόπετρας – Προσβορου”
Θέμα 22ο
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων του Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 23ο
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Έργα τισμεντοστρώσεων και τεχνικών του Δήμου Γρεβενών”

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης