Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 20 Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 1ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (αίτημα Χρήστου Μπαζάκα του Φωτίου)
Θέμα 2ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (αίτημα Βασιλείου Μηνασίδη του Ελευθερίου)

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Υποβολή αιτήματος για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων
Θέμα 4ο Κοπή δένδρου (Πλατάνου) στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Γρεβενών, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Θέμα 5ο Κοπή πέντε δένδρων στην Τ.Κ. Συνδένδρου του Δήμου Γρεβενών, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 6ο Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 455.400,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών -Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” και έγκριση του 9ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 7ο Επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου “Φιλαθλητικός Όμιλος *Πρωτέας*”
Θέμα 8ο Καθορισμός των δικαιούχων και του ύψους της αποζημίωσης των Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στα Δημοτικά Συμβούλια
Θέμα 9ο Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Κύθνο, για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Δ.Ι.Π.Ε. (Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας)
Θέμα 10ο Αποδοχή τιμολογίου έτους 2016
Θέμα 11ο Παράταση μίσθωσης του ακινήτου όπου στεγάζονται οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών με χειμερινή έδρα τη Λάρισα (Μετακινούμενες Ορεινές Κοινότητες)
Θέμα 12ο Έγκριση για δωρεάν παραχώρηση του 1ου ορόφου του Δημοτικού Καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Σμίξης (αίτημα Μορφωτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Σμιξιωτών “Η Ωραία Βασιλίτσα”)
Θέμα 13ο Ορισμός επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού”
Θέμα 14ο Ορισμός επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Ανόρυξη δοκιμαστικής γεώτρησης για την χρήση γεωθερμίας στο Κέντρο Πολιτισμού Γρεβενών”
Θέμα 15ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας (άρθρο 61 Ν.3979/2011)” (μηνός Μαΐου 2018)
Θέμα 16ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου Μαθητικής Εστίας ετών 2017 – 2018” (μηνός Μαΐου 2018)
Θέμα 17ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “ΔήμοςΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜ. Ε.Π.Ε. και με διακριτικό τίτλο Δήμος ΝΕΤ”
Θέμα 18ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας” (Απρίλιος – Μάιος 2018)
Θέμα 19ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Ετήσια συνδρομή δίμηνης ενημέρωσης νομοθεσίας με DVD 2018 & άδεια χρήσης DVD 2018”
Θέμα 20ο Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλο: α) “Δαπάνες καθαρισμού γραφείων” και β) “Υπηρεσίες κυνοκομείου”

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 21ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση φθορών εργασιών οδοποιίας και συνοδά έργα (έτους 2012)”
Θέμα 22ο Παράταση προθεσμίας (οριακή προθεσμία) εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση – Ανακατασκευή γηπέδου Γρεβενών”
Θέμα 23ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση πλατείας Προσβόρου”
Θέμα 24ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Συντήρηση – Επισκευή Αθλητικών υποδομών του Δήμου”
Θέμα 25ο Μεταφορά λήμματος των Δασικών Τμημάτων 1 και 2 τους έτους 2017 Δημοτικού Δάσους Καλοχίου στο έτος 2018
Θέμα 26ο Μεταφορά λήμματος του Δασικού Τμήματος 10 τους έτους 2016 Δημοτικού Δάσους Αηδονίων στο έτος 2018

Ειδικά Θέματα
Θέμα 27ο Επιλογή, διορισμός και ορισμός αμοιβής ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσης 2017 της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης