Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Εγκρίθηκε η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Γρεβενών

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Θεόδωρου Καρυπίδη, εγκρίθηκε οριστικά η η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Γρεβενών με τίτλο “ΓΡΕΒΕΝΑ 2020” με προϋπολογισμό Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 6.640.000 €.
Οι εγκεκριμένες δράσεις που προέκυψαν από σχετική πρόταση του Δήμου Γρεβενών που συνδιαμορφώθηκε μετά από ευρεία διαβούλευση με φορείς, συλλόγους και πολίτες, στοχεύουν στην ανάδειξη των Γρεβενών ως έναν εξαιρετικό τουριστικό προορισμό, αξιοποιώντας τα φυσικά και πολιτιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής.
Στόχος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης είναι η προώθηση της τοπικής γαστρονομίας, του μανιταριού και των τοπικών αγροκτηνοτροφικών προϊόντων με παράλληλη ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος μέσα από την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και της επιχειρηματικότητας της περιοχής.
Πέραν αυτών στη Στρατηγική περιλαμβάνονται επίσης, αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικές υποδομές καθώς και δράσεις ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, έχοντας ως γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων των πολιτών.
Η δαπάνη του προγράμματος χρηματοδοτείται πλήρως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Γραφείο Τύπου
Δημάρχου Γρεβενών

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), 2. Το άρθρο 2 του ΠΔ 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-01-2015) με θέμα «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», 3. Το ΠΔ 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/27-01-2015) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 4. Το ΠΔ 54/2015 (ΦΕΚ 83/Α/18-07-2015) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 5. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.07.2010) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», 6. Το ΠΔ 146/2010 (ΦΕΚ 239Α’ / 27-12-2010) με θέμα «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», 7. Τις υπ. αριθμ. πρωτοκ. 90/03–06–2014 και 118/2014 Αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης με τις οποίες ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2014-2019, 8. Την υπ. αριθμ. πρωτοκ. 157354/2341/07-09-2017 (ΦΕΚ 450/ΥΟΔΔ/14-09-2017) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 9. Την υπ. αριθμ. πρωτοκ. 168364/2469/26-09-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για τον ορισμό των Εντεταλμένων Συμβούλων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

2. ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ Αποφ Εγκρ ΒΑΑ_Γρεβ (01) Σελ. 2/7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
10. Την με αρ. πρωτ. 9766/ΕΥΣ1120/08 (ΦΕΚ 473 Β΄/18-03-2008) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 41542/Γ΄ ΚΠΣ/277 κοινής υπουργικής απόφαση/8.12.2000 (Φ.Ε.Κ. 1501 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3614/2007», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 11. Την με αρ. πρωτ. 32663/ΕΥΘΥ 323/23-03-2015 (ΦΕΚ 712 Β΄/24-04-2015) Υπουργική Απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41542/Γ΄ ΚΠΣ/277 (ΦΕΚ 1501 τ. Β΄/8.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 12. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10180 final/18.12.2014) που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κωδικός CCI2014GR16M2OP006) και την με αριθμό C(2017)8473/06-12-2017 τροποποίηση αυτής. 13. Την ΚΥΑ 145739/27-01-2015 των Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Υπ. Εσωτερικών και Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020», 14. Το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ και την κατάργηση του Κανονισμού 1083/2006 και συγκεκριμένα τα άρθρα 36, 72, 123 (παρ. 6 και 7) και 125 (παρ. 3), 15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 και συγκεκριμένα το άρθρο 7, 16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 και συγκεκριμένα τα άρθρα , 17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 3 Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και συγκεκριμένα το Άρθρο 27 και το Παράρτημα IV, 18. Τον Ν. 4314/2014 για τη «Διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), 19. Τo με αρ. πρωτ. 12078/EΥΘΥ/1150/25-11-2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» και ειδικότερα τις διαδικασίες ΔV_1 και ΔV_2 σχετικές με τον ορισμό και παρακολούθηση των ΕΦ, 20. Την υπ. αριθμ. ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ/1020/01-11-2016 του Υπ. Οικονομίας, ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 20142020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

2. ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ Αποφ Εγκρ ΒΑΑ_Γρεβ (01) Σελ. 3/7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
21. Το έγγραφο Καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με την ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη (άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠΑ) (EGESIF 15-0010/18.05.2015), 22. Το έγγραφο Καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με τη διαδικασία ορισμού (EGESIF 14-0013 – Final/ 18.12.2014), 23. Το έγγραφο Καθοδήγησης για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σχετικά με μια κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου στα κράτη μέλη (EGESIF 14-0010 – Final/ 18.12.2014), 24. Την με αρ. πρωτ. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30-07-2015 Εγκύκλιο Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, 25. Το με αρ. πρωτ. 40134/ΕΥΘΥ/373/12-04-2016 έγγραφο της ΕΥΘΥ/ΕΑΣ της Γεν. Γραμ. Δημοσίων επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπ. Οικον, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα «Οδηγίες για τη διαχείριση και εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης», 26. Την από 23-06-2015 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων Προτεραιότητας.
27. Την από 24-10-2016 απόφαση της 2ης Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων Προτεραιότητας.
28. Την από 29-11-2017 απόφαση της 3ης Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων Προτεραιότητας.
29. Την με αριθμ. πρωτ. 404/02-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΚΣΟ7ΛΨ-3ΡΠ) Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA), στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και την με αρ. πρωτ. 2528/05-07-2017 (ΑΔΑ:6ΑΞ57Ψ-ΟΙΤ) τροποποίηση αυτής, 30. Την με αρ. πρωτ. 2734/19-07-2017 πρόταση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) του Δήμου Γρεβενών, 31. Το με ημερομηνία 06/11/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των στρατηγικών ΒΑΑ και της αξιολόγησης των Αστικών Αρχών ως Ενδιάμεσων Φορέων (ΕΦ), 32. Την με αρ. πρωτ. 3412/09-03-218 πρόταση του αναμορφωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) του Δήμου Γρεβενών, 33. Τη με αρ. πρωτ. 720/21-03-218 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

Αποφασίζει

2. ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ Αποφ Εγκρ ΒΑΑ_Γρεβ (01) Σελ. 4/7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
1. Την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Γρεβενών με τίτλο «ΓΡΕΒΕΝΑ 2020» και προϋπολογισμό Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 6.640.000 €. Η εν λόγω Στρατηγική συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 2, 3, 4, 6, 7 και 9, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 8 και 10 του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και αναλύεται στο συνημμένο Παράρτημα.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Ι. Καρυπίδης


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Χρηματοδοτικός Πίνακας Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Γρεβενών με τίτλο: «ΓΡΕΒΕΝΑ 2020»

Άξονες Προτεραιότητας Επενδυτικές Προτεραιότητες
Πεδίο Παρέμβασης
Δημόσια Δαπάνη (Ενδεικτική Κατανομή)
Δράση
ΑΠ 2 Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΕΤΠΑ) 450.000
2.1 (2c)
Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία
78 450.000 ΕΣΣΒΑΑ Δ. Γρεβενών
ΑΠ 3 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΕΤΠΑ) 900.000
3.1 (3a)
Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων
67 900.000 ΕΣΣΒΑΑ Δ. Γρεβενών
ΑΠ 4 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς (ΕΤΠΑ) 1.400.000
4.1 (4c)
Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης
13 1.400.000 ΕΣΣΒΑΑ Δ. Γρεβενών
ΑΠ 6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων (ΕΤΠΑ) 2.200.000
6.4 (6e)
Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
90 2.200.000 ΕΣΣΒΑΑ Δ. Γρεβενών
ΑΠ 7 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων (ΕΤΠΑ) 980.000
7.2 (7b)
Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
34 980.000 ΕΣΣΒΑΑ Δ. Γρεβενών
ΑΠ 8 Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού (ΕΚΤ) 100.000
8.1 (8iii)
Προώθηση της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
104 100.000 ΕΣΣΒΑΑ Δ. Γρεβενών

ΑΠ 9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ) 300.000 

9.1 (9a) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές 55 300.000 ΕΣΣΒΑΑ Δ. Γρεβενών
ΑΠ 10
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ) 310.000
10.1 (9i)
Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας
109 250.000 ΕΣΣΒΑΑ Δ. Γρεβενών
10.4 (9v)
Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις 113 60.000 ΕΣΣΒΑΑ Δ. Γρεβενών
Σύνολο ΕΣΣΒΑΑ 6.640.000 Σύνολο ΕΤΠΑ 6.230.000 Σύνολο ΕΚΤ 410.000