Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας

Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται ότι :
Έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ τα παρακάτω μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020:
1. Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων» με ΑΔΑ:7ΜΧΣ4653ΠΓ-ΨΛΛ και κωδικό πρόσκλησης 42.1. Η πρόσκληση αφορά πλοιοκτήτες ενεργών επαγγελματικών σκαφών θαλάσσιας αλιείας και αλιείας εσωτερικών υδάτων.
2. Μέτρα 3.1.8 «Υγεία και ασφάλεια» & 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» με ΑΔΑ:6ΔΦΩ4653ΠΓ-ΨΝΑ και κωδικό πρόσκλησης 32.41.1. Η πρόσκληση αφορά πλοιοκτήτες ενεργών επαγγελματικών σκαφών θαλάσσιας αλιείας και αλιείας εσωτερικών υδάτων.
3. Μέτρα 3.22 & 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» με ΑΔΑ: 67Ω84653ΠΓ-ΞΤΗ και κωδικό πρόσκλησης 48.1. Η πρόσκληση αφορά όλους τους ενδιαφερόμενους
4. Μέτρο 3.4.4. «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» με ΑΔΑ:7ΓΝ94653ΠΓ-ΖΤΦ και κωδικό πρόσκλησης 69.1. Η πρόσκληση αφορά όλους τους ενδιαφερόμενους

Οι ανωτέρω προσκλήσεις βρίσκονται αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΛΘ: www.alieia.gr

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει απ ευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr έως 10.01.2018, εκτός από αυτές του μέτρου 3.4.4. (μεταποίηση) που θα κατατεθούν έως 18.01.2018

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και το κοινό μπορούν να απευθύνονται στην ειδική υπηρεσία διαχείρισης ΕΠΑΛΘ στην Αθήνα τηλ 2131501151 , 2131501186, 2131501181 & 2131501160, καθώς και στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στο τηλέφωνο 2462353081

Ο Διευθυντής

Νικόλαος Τάκας