Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων

Ο Δήμος Γρεβενών ενημερώνει του ιδιοκτήτες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ότι σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4442/2016 ή χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων στα καταστήματά τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης άδειας.
Ενημερώνουμε επίσης τους ιδιοκτήτες των εν λόγω καταστημάτων, ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 9/5951/24-2-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στις περιπτώσεις πρόθεσης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων κατόπιν λήξης της υφιστάμενης αδείας ή χρήσης μουσικής για πρώτη φορά υποβάλλεται στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (γραφείο αδειοδοτήσεων) του Δήμου μας απλή γνωστοποίηση με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Με την παρούσα ο υπογράφων……., (ή νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας……., με έδρα….) κάτοικος ……., διατηρώ κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού…… με την επωνυμία……. Και γνωστοποιώ ότι θα προβώ σε χρήση μουσικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 4442/2016»
Εφόσον το κατάστημα κάνει χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο, οφείλει να διαθέτει και να διατηρεί στο χώρο του καταστήματος τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση και η φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα αποδεικνύει ότι έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ούτως ώστε με μέγιστη ηχοστάθμη 80db να μη δημιουργούνται προβλήματα στα σημεία προστασίας.
Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται αποδεικτικό υποβολής στο οποίο επισυνάπτεται αντίγραφο γνωστοποίησης.
Η γνωστοποίηση αποστέλλεται από το δήμο στο αρμόδιο Αστυνομικό τμήμα και στην Υγειονομική Υπηρεσίας της Περιφέρειας.
Η άδεια παράτασης του ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης (για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλει γνωστοποίηση ) χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου.
Έντυπα γνωστοποίησης χορηγούνται από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου
Περισσότερες πληροφορίες: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Γρεβενών (γραφείο αδειοδοτήσεων)
Τηλέφωνα 2462025630
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Φαρμάκης Γρηγόριος