Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γρεβενών

Ο ∆ήµος Γρεβενών του Νοµού Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, ∆ύο [02] ατόµων για την υλοποίηση της Πράξης: “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΕΚΤ)», ύστερα από την αριθ. 573/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Οι εν λόγω προσλήψεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 – του Ν. 2190/2004, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύµβασης και αριθµό ατόµων [βλέπε πίνακα Α’], µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα προσόντα [βλέπε πίνακα Β’], ως εξής:

1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Πλατεία Ελευθερίας 1 – Τ.Κ. 51100 Γρεβενά, υπόψη κ. ∆ηµητρίου Βάιου (τηλ. επικοινωνίας: 24623-50868).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από: 08-03-2017, έως 17-03-2017

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Γρεβενών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Δείτε ακόμα