Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Προσλήψεις προσωπικού στο Δήμο Γρεβενών

Ο Δήμος Γρεβενών ύστερα από την υπ’ αριθ. 185/2016 απόφαση του Δ.Σ, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 77.502/02-06-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού Δεκαπέντε [15] ατόμων, προς κάλυψη εποχικών κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του [ανάγκες πυρασφάλειας], για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΤΟΜΩΝ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Υ.Ε. Εργάτες Πρασίνου Δεκαπέντε -15- Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα Δύο -2- μήνες

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής

δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους

μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.

3. Πιστοποιητικό γέννησης.

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Γρεβενών [Δνση:

Πλ. Ελευθερίας 1 – τηλ.: 24623-50868] και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος του

Δήμου κ. Βάϊος Δημήτριος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα

σε προθεσμία επτά (07) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της

ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή: από 15-07-2016, έως

και 21-07-2016.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ