Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Απεντάχθηκαν έργα του Δήμου Γρεβενών ύψους: 27.873.973,04 ευρώ

Όπως προκύπτει από τα κατωτέρω, ανακλήθηκαν οι αποφάσεις ένταξης των εξής έργων του Δήμου:

1.Με την υπ΄αριθμ.  827/26-02-2016 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της «Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε.» (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.) ανακλήθηκε η απόφαση ένταξης του έργου “Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση του έργου «Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Πάρκο Όρλιακα» με κωδικό MIS 395990, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη»

(Σχετικός ΑΔΑ: 72ΩΜ46ΨΧΨΤ-ΨΑΗ)

   Σύμφωνα με την ανωτέρω, ανακλήθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης της πράξης εντός της επιλέξιμης περιόδου λόγω της τελεσίδικης απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τη διαδικασία προληπτικού ελέγχου, για τη μη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος που αφορά στην πράξη αυτή καθώς και λόγω της έλλειψης της απαραίτητης αδειοδότησης για την υλοποίηση της πράξης.

2.Με την υπ΄αριθμ.  828/26-02-2016 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της «Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε.» (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.) ανακλήθηκε η απόφαση ένταξης της Πράξης  “Τεχνική Υποστήριξη για την ωρίμανση του έργου «Εκσυγχρονισμός και επέκταση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας»” με κωδικό MIS 465412, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη»

(Σχετικός ΑΔΑ: 7ΜΝΥ46ΨΧΨΤ-77Χ)

  Σύμφωνα με την ανωτέρω, ανακλήθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης επειδή, κατά την διαδικασία παρακολούθησης της προόδου της πράξης και την περιοδική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης

της, διαπιστώθηκαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο και αποκλίσεις σε σχέση με τους όρους απόφασης ένταξης.

3.Με την υπ΄αριθμ.  837/3-3-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας ανακλήθηκε η απόφαση ένταξης της Πράξης “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΠΑΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ” με κωδικό MIS 452365, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013″.

(Σχετικός ΑΔΑ: Ω1447ΛΨ-ΙΙΞ)

  Σύμφωνα με την ανωτέρω, ανακλήθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης επειδή κατά την διαδικασία παρακολούθησης της προόδου της πράξης και την περιοδική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της, διαπιστώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία συμβασιοποίησής της σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο που καθιστούν αδύνατη την υλοποίησή της εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013.

  Το εν λόγω έργο από τη φύση του φαίνεται ότι εναρμονίζεται με τις αναπτυξιακές επιλογές του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης των κανόνων επιλεξιμότητας.

4.Με την υπ΄αριθμ.  973/16-3-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας ανακλήθηκε η απόφαση ένταξης της Πράξης “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ” με κωδικό MIS 444514 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013″.

(Σχετικός ΑΔΑ: ΩΕΒΧ7ΛΨ-Χ1Η)

  Σύμφωνα με την ανωτέρω, ανακλήθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης επειδή κατά την διαδικασία παρακολούθησης της προόδου της πράξης και την περιοδική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της, διαπιστώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία συμβασιοποίησής της σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο που καθιστούν αδύνατη την υλοποίησή της εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013.

5.Με την υπ΄αριθμ.  974/16-3-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας ανακλήθηκε η απόφαση ένταξης της Πράξης “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΛΙΑΚΑ” με κωδικό MIS 444563, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013″.

(Σχετικός ΑΔΑ: ΩΓΤ47ΛΨ-2ΥΓ)

  Σύμφωνα με την ανωτέρω, ανακλήθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης επειδή κατά την διαδικασία παρακολούθησης της προόδου της πράξης και την περιοδική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της, διαπιστώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο που καθιστούν αδύνατη την υλοποίησή της εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013.

6.Με την υπ΄αριθμ.  975/16-3-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας ανακλήθηκε η απόφαση ένταξης της Πράξης “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ” με κωδικό MIS 444513 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013″.

(Σχετικός ΑΔΑ: ΩΞΓ07ΛΨ-1Ψ8)

  Σύμφωνα με την ανωτέρω, ανακλήθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης επειδή κατά την διαδικασία παρακολούθησης της προόδου της πράξης και την περιοδική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της, διαπιστώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο που καθιστούν αδύνατη την υλοποίησή της εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013.

7.Με την υπ΄αριθμ.  976/16-3-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας ανακλήθηκε η απόφαση ένταξης της Πράξης “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ” με κωδικό MIS 448174 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013″.

(Σχετικός ΑΔΑ: ΩΞΓ07ΛΨ-1Ψ8)

  Σύμφωνα με την ανωτέρω, ανακλήθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης επειδή κατά την διαδικασία παρακολούθησης της προόδου της πράξης και την περιοδική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της, διαπιστώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο που καθιστούν αδύνατη την υλοποίησή της εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και στους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς τόσο του σκέλους των εσόδων όσο και του σκέλους των εξόδων, είχαν εγγραφεί εξ αρχής οι αντίστοιχες πιστώσεις, με βάση τις αποφάσεις ένταξης των ως άνω έργων, ποσού συνολικά 27.873.973,04 €.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες αποφάσεις ανάκλησης ένταξης των συγκεκριμένων έργων, στο Ε.Π. Μακεδονία Θράκη 2007-2013, καθώς και:

1. Το άρθρο 161, παρ.1  του Ν. 3463/06,

2. το άρθρο 23 Ν. 3536/07 παρ 5

3. το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’)

4. το έγγραφο  ΥΠ.ΕΣ. αρ.28376/18.07.2012 παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013

5. τον προϋπολογισμό του Δήμου Γρεβενών, έτους 2016, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 612/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 67815/1328/3-2-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ιωαννίνων.

Προτείνεται

Με αναμόρφωση του προϋπ/σμού του Δήμου τρέχ. έτους, να μειωθούν –  μηδενισθούν, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις των έργων που ανακλήθηκαν οι αποφάσεις ένταξής τους στο Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη 2007-2013, τόσο από τους αντίστοιχους Κ.Α. εσόδων, όσο και από τους Κ.Α. των εξόδων, ήτοι: 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  ΤΟΥΣ  
α/α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ποσό μείωσης της πίστωσης Διαμόρφωση της πίστωσης μετά την αναμόρφωση  
 
1 1328.009 Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση του έργου <Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Πάρκο Όρλιακα > 145.000,00 0,00    
2 1328.021 Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση του έργου <Εκσυγχρονισμός και επέκταση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας > 175.000,00 0,00    
3 1321.017 Αποκατάσταση της γέφυρας του Σπανού στο Νομό Γρεβενών 520.000,00 0,00    
4 1321.010 Ανάπλαση & Οικιστική αναβάθμιση τοπικών διαμερισμάτων νότιου τμήματος δημ. Ενότητας Γρεβενών 2.985.000,00 0,00    
5 1321.014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΛΙΑΚΑ 8.273.523,24 0,00    
6 1321.009 Ανάπλαση & Οικιστική αναβάθμιση τοπικών διαμερισμάτων βόρειου τμήματος δημ. Ενότητας Γρεβενών 3.446.000,00 0,00    
7 1321.016 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ 12.329.449,80 0,00    
  ΣΥΝΟΛΟ 27.873.973,04 0,00  
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  ΤΟΥΣ  
α/α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ποσό μείωσης της πίστωσης Διαμόρφωση της πίστωσης μετά την αναμόρφωση  
 
1 61.7341.009 Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση του έργου <Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Πάρκο Όρλιακα > 145.000,00 0,00  
2 64.7341.036 Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση του έργου <Εκσυγχρονισμός και επέκταση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας > 175.000,00 0,00  
3 64.7341.035 Αποκατάσταση της γέφυρας του Σπανού στο Νομό Γρεβενών 520.000,00 0,00  
4 64.7341.028 Ανάπλαση & Οικιστική αναβάθμιση τοπικών διαμερισμάτων νότιου τμήματος δημ. Ενότητας Γρεβενών 2.985.000,00 0,00  
5 64.7341.032 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΛΙΑΚΑ 8.273.523,24 0,00  
6 64.7341.027 Ανάπλαση & Οικιστική αναβάθμιση τοπικών διαμερισμάτων βόρειου τμήματος δημ. Ενότητας Γρεβενών 3.446.000,00 0,00  
7 64.7341.034 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ 12.329.449,80 0,00  
  ΣΥΝΟΛΟ 27.873.973,04 0,00