Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 8 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 1ο Παραχώρηση πεζοδρομίων επί της οδού Κων/πόλεως για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, καταβολή τελών για χρήση κοινόχρηστων χώρων οικ. έτους 2016 και παροχή δυνατότητας ρύθμισης οφειλών παρελθόντων οικ. ετών.
Θέμα  2ο Διατήρηση, κατάργηση, μετατόπιση, δημοπράτηση ή μη περιπτέρων της Δημοτική Κοινότητα Γρεβενών.
Θέμα  3ο Άδεια διάβασης ζωικού κεφαλαίου στην Τ.Κ. Ποντινής.
Θέμα 4ο Απαγόρευση βοσκής Συνιδιόκτητου δάσους “Κονιβού” περιοχής Ποντινής Αγροτικού Συνεταιρισμού Κρόκου Κοζάνης περιόδου 2016-2025.

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα  5ο Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2016

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα  6ο Έγκριση του 6ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε με την 62/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα  7ο Έγκριση του 7ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε με την 63/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα  8ο Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών
Θέμα  9ο Δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών Δήμου Γρεβενών (αίτημα συλλόγου Φίλων Μουσικής Γρεβενών)
Θέμα  10ο Έγκριση ή μη εκμίσθωσης του Δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Κυπαρισσίου Δήμου Γρεβενών (παράδοση του μισθωμένου καταστήματος)
Θέμα   11ο Σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών επί δημοτικής έκτασης (αίτημα εκμισθωτή Αφοί Γκαντήραγα Ο.Ε.)
Θέμα  12ο Ανταλλαγή ή μη ιδιόκτητης έκτασης με δημοτική έκταση της Τοπικής Κοινότητας Μυρσίνης (αίτημα κ. Σάββα Τσοκαλίδη)
Θέμα  13ο Εκ παραδρομής υλοτόμηση έκτασης 4,5Ha της συστάδας 6α του Δημοτικού δάσους Δεσπότη κατά το έτος 2006.
Θέμα   14ο Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων δημοτικών τελών
Θέμα   15ο Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος παραβόλου
Θέμα   16ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτόνομου Φ/Β Συστήματος 20 και 60 KWp στο δώμα της Μαθητικής Εστίας και του ΕΠΑΛ αντίστοιχα, ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ζεστού νερού χρήσεως (ΖΝΧ) σε Μαθητική Εστία, Κλειστό Κολυμβητήριο και Γυμναστήριο, μονώσεις σωληνώσεων δικτύου διανομής στο Κλειστό Κολυμβητήριο και λαμπτήρες τύπου LED στο ΕΠΑΛ»  του Δήμου Γρεβενών έτους 2016.
Θέμα  17ο Έγκριση προμηθειών που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 2017 του Δήμου και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύονται από αυτόν και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής των.
Θέμα  18ο Έγκριση ή μη πρακτικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια “Προμήθεια τροφίμων για τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, για το έτος 2016”

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα  19ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση – επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο ομβρίων”
Θέμα  20ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών του Δήμου”
Θέμα  21ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή στέγης αποδυτηρίων Κλειστού Γυμναστηρίου Γρεβενών”
Θέμα  22ο Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Οδοποιία 2006”.
Θέμα  23ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου “Βελτίωση εγκατάστασης θέρμανσης Κολυμβητηρίου”
Θέμα  24ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση πάρκων πλατειών πόλης Γρεβενών”
Θέμα  25ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Διαγραμμίσεις Δημοτικών οδών δυτικού τμήματος του Δήμου”
Θέμα  26ο Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Δοκιμή θερμικής απόκρισης ή δοκιμαστικής άντλησης σε γεωεναλλάκτη στο ΕΠΑΛ Γρεβενών” για τις ανάγκες του Υποέργου 8 της Πράξης με τίτλο “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
Θέμα  27ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή αποχέτευσης Δ.Δ. Λάβδας” (Α.Μ. 127/2009)
Θέμα  28ο Υλοτομία του δασικού τμήματος 4 του Δημοτικού δάσους Ζιάκα Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα
Θέμα  29ο Υλοτομία δασικού τμήματος 5 Δημοτικού δάσους Φιλιππαίων Δημοτικής Ενότητας Φιλιππαίων
Θέμα  30ο Υλοτομία συστάδας 2β Δημοτικού δάσους Αναβρυτών Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα
Θέμα  31ο Υλοτομία της συστάδας 7β του Δημοτικού δάσους Δοτσικού Δημοτικής Ενότητας Δοτσικού
Θέμα  32ο Υλοτομία της συστάδας 8α του Δημοτικού δάσους Δοτσικού Δημοτικής Ενότητας Δοτσικού

Ειδικά θέματα

Θέμα  33ο Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών”
Θέμα  34ο Επιλογή, διορισμός και ορισμός αμοιβής ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.).

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας