Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Eπιλέξιμη και η πόλη των Γρεβενών στο Νέο Leader

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013 καθορίζει τις προτεραιότητες της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στον οποίο ορίζεται ότι η εθνική στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης θα εφαρμοστεί μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 για την Ελλάδα εστιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
  • Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας

συνεπικουρούμενους από ένα τέταρτο οριζόντιο άξονα LEADER, που βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Leader των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΠΕ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΑΑ 2014-2020

Αρχεία ΕΔΩ

Σε συνέχεια της διαδικασίας διαβούλευσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με τους εταίρους για την αγροτική ανάπτυξη, μπορείτε να βρείτε στον παρόντα σύνδεσμο κείμενα του ΠΑΑ 2014-2020, τα οποία είναι έτοιμα προς υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αυτά έχουν αναμορφωθεί μέχρι σήμερα και κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με αυτή.

Η ανάρτηση των κειμένων του ΠΑΑ 2014-2020 έχει στόχο να ενημερώσει για το περιεχόμενο των μέτρων/δράσεων του Προγράμματος αφενός τους εν δυνάμει δικαιούχους του ΠΑΑ 2014-2020, με στόχο την έγκαιρη προετοιμασία τους, αφετέρου τους εταίρους για την αγροτική ανάπτυξη, με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης κατά την επόμενη φάση των εφαρμοστικών κειμένων του Προγράμματος.