Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ένταξη σε πολεοδομικό σχέδιο: Μειώνονται οι εισφορές σε γη και χρήμα

Σημαντική μείωση των εισφορών σε γη και χρήμα προβλέπει νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ, το οποίο τέθηκε σήμερα, Τρίτη, σε δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού τους, καθώς και ο τρόπος καταβολής των εισφορών σε χρήμα. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τις ιδιοκτησίες που εντάσσονται σε πολεοδομικό σχέδιο για πρώτη φορά ή εκείνες στις οποίες επεκτείνεται το πολεοδομικό σχέδιο.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, δημιουργείται νέα κλίμακα ποσοστού εισφοράς. Παράλληλα, αλλάζει και η ημερομηνία αναφοράς για τον έλεγχο των οικοπέδων και των εμβαδών τους. Έτσι, ενώ με την αλλαγή της κλίμακας φαίνεται ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται, τελικά με την αλλαγή της ημερομηνίας (από 10/3/1982 σε 28/05/2014) σαφώς ευνοούνται όλοι.

Συγκεκριμένα, η εισφορά σε γη θα υπολογίζεται ως εξής:

α) Για τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 500 τ.μ. ποσοστό 15% της αξίας της.
β) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 500 τ.μ. μέχρι 1.000 τ.μ. ποσοστό 20%.
γ) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1.000 τ.μ. μέχρι 2.000 τ.μ. ποσοστό 30%.
δ) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 2.000 τ.μ. μέχρι 10.000 τ.μ. ποσοστό 40%.ε) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 10.000 τ.μ ποσοστό 50%

Έως σήμερα  οι ιδιοκτήτες κατέβαλλαν 10% της αξίας των ακινήτων έως και τα 250 τ.μ., 20% της αξίας τους από 250 τ.μ. έως 500 τ.μ.,  30% για τμήματα ιδιοκτησίας από 500 τ.μ. έως 1.000 τ.μ., 40% για τμήματα ιδιοκτησίας από 1.000 έως 2.000 τ.μ., 50% για άνω των 2.000 τ.μ. και 60% για αυτοτελείς ιδιοκτησίες μεγαλύτερες των 10.000 τ.μ.

Όμως, αν και με την πρώτη ματιά φαίνεται ότι άλλες ιδιοκτησίες ευνοούνται και άλλες επιβαρύνονται, η αλλαγή στο έτος βάσης για τον έλεγχο των οικοπέδων οδηγεί τελικά σε μείωση των εισφορών για όλα τα οικόπεδα.  

Σήμερα, ο έλεγχος γίνεται με βάση τη διαμόρφωση του οικοπέδου κατά το έτος 1982, ενώ οι νέες ρυθμίσεις προτείνουν να εξετάζεται βάσει της κατάτμησής του στις 28/05/2014. Με απλά λόγια, ένα οικόπεδο 10.000 τ.μ. το οποίο μπήκε στο σχέδιο μετά το 1983 και έχει πλέον κατατμηθεί, η εισφορά δεν θα υπολογίζεται με 40% αλλά με μικρότερο ποσοστό το οποίο θα αντιστοιχεί στα τετραγωνικά της κατάτμησής του, τον Μάιο του 2014.

Ως ιδιοκτησία θα νοείται το γεωτεμάχιο όπως αυτό ορίζεται στο Εθνικό Κτηματολόγιο, δηλαδή η συνεχόμενη έκταση γης, που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου.

Όσον αφορά τις δόσεις αποπληρωμής, αυτές αυξάνονται σε 108 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή σε 36 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις ή 18 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις και παρέχονται ως κίνητρα άμεσης αποπληρωμής σχετικές εκπτώσεις.

Για μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου που οφείλει εισφορά σε χρήμα, θα πρέπει στη συμβολαιογραφική πράξη να επισυνάπτεται βεβαίωση του οικείου δήμου, ότι έχει καταβληθεί τουλάχιστον το ποσόν των δόσεων, το οποίο αντιστοιχεί στο 30% των συνολικών υποχρεώσεων που αναλογούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο.

Το ποσό της εισφοράς θα διατίθεται από τους οικείους δήμους για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων.  

Μείωση των κοινόχρηστων χώρων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου, θα επιτρέπεται μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων και των αναγκαίων κοινωφελών χώρων, όταν η τροποποίηση των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων θα γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία:

  • είτε γίνεται σε συμμόρφωση αποφάσεων των αρμόδιων δικαστηρίων, με τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση,
  • είτε έχει αρθεί αυτοδικαίως μετά την παρέλευση εικοσαετίας από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου, με το οποίο επιβλήθηκε για πρώτη φορά η ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή δέσμευση του ακινήτου,
  • είτε έχει αρθεί αυτοδικαίως μετά την παρέλευση δεκαετίας από την κύρωση της σχετικής πράξης εφαρμογής ή της πράξης αναλογισμού.

 

Η δημόσια διαβούλευση διενεργείται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ στον ιστοχώρο της Ανοιχτής Διακυβέρνησης:   http://www.opengov.gr/minenv/?p=6237

Πηγή: www.in.gr