Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Έρχονται οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Πώς θα στελεχωθούν

Σε νέα εποχή μπαίνουν οι ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες των ΟΤΑ με το νομοσχέδιο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή.

Το άρθρο 3 του νομοσχεδίου προβλέπει τη σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τα οποία ανήκουν στους ΟΤΑ και συστήνονται για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Ουσιαστικά, οι νέοι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν μετεξέλιξη των ήδη υπαρχουσών ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών των ΟΤΑ που λειτούργησαν με επιτυχία επί 25 έτη και ως επιχειρήσεις ΟΤΑ, αποτέλεσαν τους μόνους μοχλούς τοπικής ανάπτυξης και, παρά τις όποιες αδυναμίες τους, επιτέλεσαν σε ικανοποιητικό βαθμό τα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ορίζονται οι σκοποί των Αναπτυξιακών Οργανισμών και τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών αυτών. Προς τούτο, ορίζεται ότι συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό, περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο, ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις, και έχουν ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.

Για την επίτευξη των σκοπών τους, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί εκτελούν δράσεις κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία κάθε μορφής και διαχειρίζονται -ως φορείς διαχείρισης-αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους. Η επιβεβλημένη διεύρυνση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων, η οποία είναι ενδεικτική και όχι εξαντλητική, αποδεικνύει τη σθεναρή βούληση του νομοθέτη για έμπρακτη ενδυνάμωση των ΟΤΑ με τη δημιουργία ενός ευέλικτου και ιδιόκτητου συμβουλευτικού-επιστημονικού υποστηρικτικού μηχανισμού, υψηλής τεχνογνωσίας και προστιθέμενης αξίας. Η διοίκηση των εταιρειών ασκείται από διοικητικό συμβούλιο το οποίο -κατά τεκμήριο- απηχεί και υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, αφού εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Στη βάση αυτή, οι εταιρείες της μορφής αυτής έχουν οικονομική αυτοτέλεια, ίδιον προϋπολογισμό και πόρους προερχόμενους από τη διαχείριση των προγραμμάτων που αναλαμβάνουν και τις προγραμματικές συμβάσεις που εκτελούν. Έτσι, ορίζεται ρητώς ότι δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή τους ΟΤΑ και κατά πλήρη στοίχιση με την παγίως διαμορφωθείσα νομολογία, οι εταιρείες αυτές εξαιρούνται από το ρυθμιστικό πλαίσιο της απογραφής της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, διότι, όπως έχει παγίως κριθεί, η μισθοδοσία του προσωπικού τους και η εν γένει λειτουργία τους δεν επιδρούν στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Για λόγους ευελιξίας, αναλογικά με το έργο που Θα τους ανατεθεί, ορίζεται ότι το τακτικό τους προσωπικό προσλαμβάνεται μέσω ΑΣΕΠ, ενώ το έκτακτο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Ως δικλείδα ασφάλειας σε πιθανή καταστρατήγηση των διατάξεων για τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού, ορίζεται ρητώς ότι σε περίπτωση λύσης των εταιρειών της μορφής αυτής, το προσωπικό τους δεν μεταφέρεται στους μετόχους ΟΤΑ.

 

πηγη: intime