Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2016 02:32

ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ 1898-1914

Σήμερον την εικοστήν πρώτην του μηνός Νοεμβρίου του έτους χίλια εννεακόσια δέκα, ημέραν της εβδομάδος Κυριακήν και ώραν πέμπτην της πρωίας τουρκιστί, αφιχθείς κατά πρόσκλησιν εγώ ο Χρ. Παπά-Νικολάου συμβολαιογραφών Γραμματεύς της Ιεράς Μη-τροπόλεως Γρεβενών εις την εν τη συνοικία Βαρωσίου της πόλεως Γρεβενών γνωστήν οικίαν τοϋ κ. Ανδρέου Οικονόμου, χριστιανού ορθοδόξου, υπηκόου οθωμανού και κατοίκου τής συνοικίας Βαρωσίου κατά πρόσκλησιν του, γνωστού μοι και ασχέτου πάσης συγ-γενείας προς εμέ, ήρώτησα αυτόν δ'ην αιτίαν με προσεκάλεσεν, εκείνος δε με απήντησεν ότι θέλει να συντάξω την διαθήκην του. Ιδών δε και πεισθείς ότι ο διαθέτης έχει σώας τας φρένας και τον νουν υγιά, ενώπιον και των επί τούτω προσκληθέντων ικανών και εις ουδεμίαν υπό του νόμου προβλεπομένην εξαίρεσιν υποκειμένων μαρτύρων ήτοι των κ. κ. Γεωργίου Βασιλοπούλου ιατρού Γεωργίου Π. Τσουλάκη, Ιωάννου Κ. Γούτσια, Βασιλείου Κ. Λαδά εμπόρων και Νικολάου Παπα-Ίωάννου διδασκάλου, απάντων χριστιανών ορθοδόξων, υπηκόων όθωμανών και κατοίκων της πόλεως Γρεβενών καί γνωστών μοι, ους και αφού εξώρκισα εν βάρει της χριστιανικής αυτών συνειδήσεως ίνα μηδέν είπωσιν εξ όσων ήθελον ακούσει εκ του στόματος του διαθέτου μέχρι του θανάτου αυτού, προσεκάλεσα αυτόν ίνα δηλώση μοι τας τελευταίας αυτού θελήσεις. Τότε ο διαθέτης ενώπιον εμού και των ως άνω ειρημένων μαρτύρων είπε τα εξής, άτινα και εν τη ουσία αυτών απαράτρεπτα ενταύθα καταχωρίζω.
Εγκαθιστώ γενικούς κληρονόμους μετά τον θάνατον μου εφ' όλης της περιουσίας μου κινητής τε και ακινήτου τους υιούς μου Σπύρον και Σίμον και αφίνω εις μεν τον υιόν μου Σπύρον τον εις την θέσιν Ντριστημέλια αγρόν μου συγκείμενον εξ είκοσι πέντε στρεμμάτων και συνορεύοντα ένθεν μεν με τον αγρόν του Βελή-Βέη, ένθεν δε με τον λάκκον, εκ τρίτου με την ράχην και εκ τετάρτου με τον δρόμον.
Εις δε τον υιόν μου Σίμον τον εν τη συνοικία Βαρωσίου κήπον μου εξ ενός στρέμ. συγκειμένου καί συνορεύοντα εξ ενός μεν με τον κήπον της Μαριγώς Θεοδώρου και του Στέργιου Μπαρτζιούμα, εξ άλλου με τον κήπον της Αφροδίτης Γούσιου και της ιεράς εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Δημητρίου, εκ τρίτου με τον κήπον του Κωστάκη Γ. Σπίρτου και εκ τετάρτου με το μπαίρι της ιδίας εκκλησίας. Την αχυρώνα μου ύποκάτω της οικίας του υιού μου Σίμου συνορεύουσαν εκ τριών μερών με τον δρόμον και εκ τετάρτου με τον κήπον του ιδίου υιού μου Σίμου. Τον κήπον μου εις την αύλήν της οικίας εκ δύο πινακίων συγκείμενον καί συνορεύοντα με τον δρόμον, την αυλήν της οικίας, το μαγειρείον του Κώτσιου Ζαρκοδήμου και τον κήπον του Γεωργίου Ν. Σίμου.
Τον αγρόν μου εις την θέσιν Στρούγκα εκ τεσσάρων στρεμμάτων συγκείμενον και συνορεύοντα εξ ενός μεν με τον αγρόν του υιού μου Σίμου, εξ έτερου με τον λάκκον, εκ τρίτου με την του Χαρούν-άγα και εκ τετάρτου με τον της εκκλησίας των Αγίων Γεωργίου και Δημητρίου, ως και όλα τα εν οικία μου σκεύη, έπιπλα και λοιπά χρειώδη αυτής. Επίσης εις τους δύο υιούς μου Σπύρον και Σίμον αφίνω εξ ημισείας τα ακόλουθα κτήματα μου με την υποχρέωσιν να πληρώσωσιν επίσης εξ ημισείας το εις την Γεωργικήν Τράπεζαν Γρεβενών χρέος μου ανερχόμενον εις είκοσι λίρας όθωμ. ως έγγιστα ως και ει που άλλο τυχόν ήθελε παρουσιασθή χρέος μου, εισίν δε τα έξης.
Το εν τρίτον από το κτήμα Πουλτσιάρ όπερ έχω εκ κληρονομιάς του αποβιώσαντος υιού μου Δημητρίου και το όποιον είναι αδιανέμητον μετά των δύο ετέρων τρίτων άτινα έχουσιν υπό την κυριότητα και έξουσίαν των οι ίδιοι υιοί μου Σπύρος καί Σίμος με τα έν τοις Βασιλικοίς Ταπίοις αναγραφόμενα σύνορα. Τον άγρόν μου εις την θέσιν Κονάτση εξ είκοσι πέντε στρεμμάτων συγκείμε-νον και συνορεύοντα εξ ενός με τον αγρόν των ιδίων υιών μου, εξ άλλου με τον λάκκον, εκ τρίτου με τον τόπον της Μπούρας και εκ τετάρτου με τον αγρόν του Γκοτή Φίδα. Τον κήπον μου άνωθεν της πηγής Μάνας εκ τεσάρων στρεμμάτων συγκείμενον και συνορεύοντα εκ δύο μερών με τον δρόμον, εκ τρίτου με τον αγρόν μου και το όπισθεν της εκκλησίας των Αγίων Γεωργίου και Δημητρίου αμπελότοπον μου συγκείμενον από εν στρέμμα και συνορεύοντα ένθεν μεν με την άμπελον των ιδίων υιών μου, ένθεν δε με το μπαίρι της εκκλησίας των Αγίων Γεωργίου και Δημητρίου, ετέρωθεν με τον λάκκον και εκ τετάρτου με τον αμπελότοπον του Ανδρέου Μπούσιου. Υποχρεώ όμως τον υιόν μου Σίμον μετά του οποίου συζώ ίνα με περιποιηθή δεόντως και με γηροκομήση έφ' όρου ζωής, μετά δε τον θάνατον μου να κάμη τα έξοδα της ταφής ως και τα μετά χριστιανικά καθήκοντα και χρέη.
Εις δε την κόρην μου Καλλιόπην, την οποίαν προ χρόνων απεκατέστησα αφίνω προς ενθύμισιν τον αγρόν μου τον υποκάτω του κήπου του συζύγου της Κώτσιου συγκείμενον εκ τεσσάρων στρεμ. αρχόμενον από τόν φραγμόν του κήπου και κατ' ευθείαν γραμμήν λήγοντα μέχρι του δρόμου καί συνορεύοντα ένθεν μεν με τον κήπον του γαμβρού μου κ. Κώτσιου Ζαρκοδήμου, ένθεν δε με τον δρόμον, ετέρωθεν με τον αγρόν του Νικολάου Αθανασίου και εκ τετάρτου με τον κήπον μου ον διέθεσα ως άνω εις τους υιούς μου Σπύρον και Σΐμον.
Εις δε την εγγονήν μου Ευανθίαν δι' ενθύμιον αφίνω το εν εκ των δύο εργαστηρίων, εις τα εργαστήρια της Πανηγύρεως τού Αγίου Αχιλλίου το προς ανατολάς, το δε έτερον εργαστήριον μου προς δυσμάς αφίνω εις την ιεράν εκκλησίαν των Αγίων Γεωργίου του τροπαιοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλύτου εις αιώνιον μνημόσυνον της ψυχής μου, αμφότερα δε κείνται εις την προς νότον πλευράν και συνορεύουσιν από το έμπροσθεν και όπισθεν μέρος με τον δρόμον εκ δε των δύο άλλων μερών με τα εργαστήρια του Μπαριφιού.
Μετά ταύτα ηρώτησα τον διαθετην εάν εχη να πρόσθεση έτερον τι, τούτου δέ απαντήσαντος αρνητικώς συνέταξα αυθωρεί και άνευ διακοπής την παρούσαν διαθήκην την οποίαν αφού ανέγνωσα ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον του διαθέτου και των μαρτύρων υπέγραψεν πρώτον ο διαθέτης, είτα οι μάρτυρες έκαστος ιδιοχείρως και τελευταίον εγώ εν τω αύτω τόπω και χρόνω.
Οι μάρτυρες ο διαθέτης Γεώργιος Βασιλόπουλος Ανδρέας Οικονόμου Βασίλειος Λαδάς Γεώργ. Π. Τσουλάκη Ιωάν. Κ. Γούτσιας Ν. Π΄΄Ίωάννους


ο Συμβολαιογραφών Γραμματεύς Χρ. Παπά-Νικολάου


ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΕΡΓΙΟΥ ΣΙΓΑΛΑ, ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ 1898-1914
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ